Persoonsgegevens

Miss Mary beschermt uw persoonlijke integriteit en streeft ernaar om uw persoonsgegevens altijd zo goed mogelijk te beveiligen. Miss Mary stelt zich tot doel om alle op enig moment geldende wetten en voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Wij lichten ons beleid graag toe zodat u begrijpt welk type informatie Miss Mary verzamelt en hoe deze wordt gebruikt. Door dit beleid goed te keuren bij het kopen of het doorgeven van gegevens accepteert u dat uw persoonsgegevens worden behandeld zoals hieronder aangegeven.


Verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Miss Mary of Sweden OÜ, Mahtra 30C, Tallinn City, Harju 13811, Estland.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft of hebt doorgegeven of die wij op de website hebben verzameld door middel van cookies. De persoonsgegevens die Miss Mary gebruikt zijn uw naam, persoonsnummer, postadres, telefoonnummer, elektronische adressen, leverings-, betaal- en aankoopgegevens, uw profiel op basis van het adres alsmede gegevens op basis van het gebruik van digitale diensten.


Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie, voor het verzenden van rechtstreekse reclame, klantenonderzoek, nieuwsbrieven en voor statistische doeleinden. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor communicatie per post, sms en e-mail en voor telefonische marketing en informatie, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt. De gegevens kunnen nodig zijn opdat Miss Mary, en in voorkomende gevallen onze samenwerkingspartners, materiaal, advertenties en aanbiedingen kan aanpassen. U kunt altijd contact met ons opnemen om aan u als klant gerichte reclame te beêindigen.


De gegevens kunnen bovendien worden gebruikt voor het analyseren van koopgedrag zodat wij u kunnen voorzien van relevante informatie en marketing en voor het verbeteren van de website, betaalmogelijkheden en betaalprocedures. Gebruik ter verbetering van betaalmogelijkheden en betaalprocedures omvat gebruik waarbij uw persoonsgegevens, waaronder uw persoonsnummer, worden overgedragen aan andere ondernemingen binnen het Miss Mary concern en aan derden, ten behoeve van analyse.


De persoonsgegevens kunnen dan ook worden gecombineerd met gegevens uit andere registers, bijv. kredietinformatieregisters.


Uw persoonsnummer wordt ook gebruikt in verband met aankopen, in opdracht van (of op basis van eisen van) betaal- en kredietinstellingen die dit nodig hebben ten behoeve van kredietinformatie.


Het gebruik van de gegevens kan betekenen dat deze worden vergeleken met andere registers, zowel in als buiten de EU, en dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan en gebruikt door andere ondernemingen binnen het Miss Mary concern voor voornoemde doeleinden, in overeenstemming met geldende wetten en voorschriften. De gegevens kunnen ook worden vergeleken of gedeeld met autoriteiten of met onze samenwerkingspartners voor bijv. drukwerk en distributie, en met betalingsbemiddelaars en kredietinstellingen voor betaling of kredietinformatie. Miss Mary neemt in dergelijke gevallen altijd de grootste zorgvuldigheid in acht.


De persoongegevens kunnen worden overgedragen aan samenwerkingspartners van Miss Mary. Persoonsgegevens worden alleen aan autoriteiten overgedragen als dit uit hoofde van een wet of overheidsbesluit vereist is.


Door in verband met aankoop of het doorgeven van gegevens op de website dit beleid goed te keuren, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens over te dragen aan landen buiten de EES.


Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Om de persoonsgegevens die wij behandelen veilig te bewaren, hebben wij een aantal veiligheidsmaatregelen genomen: wij hebben veiligheidsprocedures en technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals certificeringstechniek voor webbrowsers. Verder beschikken wij over passende firewalls en antivirusprogramma’s ter beveiliging en voorkoming van onbevoegde toegang tot het netwerk. De toegang tot de plaatsen waar de persoonsgegevens worden bewaard is beperkt en medewerkers moeten zich voor toegang legitimeren.


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd waarin iemand een lopende gebruikersrelatie heeft en enige tijd daarna, of in overeenstemming met een gegeven toestemming. Deze toestemming is geldig tot de gebruiker deze zelf opzegt, en eindigt niet automatisch als de dienst niet wordt gebruikt. De toestemming is evenmin afhankelijk van eventuele aankopen van producten.


Uw gegevens worden in elk geval nooit langer bewaard dan is toegestaan uit hoofde van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens.


Toegang tot, bijwerken en corrigeren van uw persoonsgegevens
Volgens de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens hebt u het recht om u eens per kalenderjaar gratis op de hoogte te stellen van de persoonsgegevens van u die worden gebruikt, ongeacht de manier waarop deze zijn verzameld. Als u deze informatie wilt ontvangen, dient u daarvoor een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Het verzoek dient volgens de geldende wetgeving door u te zijn ondertekend en per post te worden verzonden naar het adres dat hieronder wordt aangegeven onder het hoofd Contact.


Miss Mary wil zich ervan verzekeren dat uw persoonsgegevens correct en bijgewerkt zijn. Wanneer een van de gegevens die u aan Miss Mary hebt doorgegeven is gewijzigd, bijv. bij verandering van uw e-mailadres, naam of betaalgegevens, of als u uw gebruikersrekening wilt opzeggen, geef dan a.u.b. per e-mail de juiste gegevens door aan Miss Mary. U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen.


Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden in verband met rechtstreekse reclame als u hiertegen bezwaar hebt. U hebt altijd het recht om een verleende goedkeuring over het gebruik van persoonsgegevens in te trekken. U kunt ook de goedkeuring voor een deel van het gebruik intrekken, bijvoorbeeld betreffende rechstreekse reclame.Koppelingen

De website kan koppelingen bevatten naar andere websites. Dit integriteitsbeleid geldt uitsluitend voor deze website. Als u naar een andere website wordt doorgeschakeld, dient u zich op de hoogte te stellen van het beleid inzake persoonsgegevens van de betreffende website. Denk eraan dat Miss Mary niet verantwoordelijk is voor het gebruik dat andere websites van uw persoonsgegevens maken.


Wijzigingen in het integriteitsbeleid
Miss Mary behoudt zich het recht voor om op enig tijdstip het integriteitsbeleid te wijzigen in de omvang waarin de wijziging noodzakelijk is om storingen te verhelpen of om te voldoen aan nieuwe juridische of technische eisen. Alla wijzigingen in dit integriteitsbeleid worden op de website vermeld.


Cookies
De website van Miss Mary maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker en die kunnen worden gebruikt om te volgen wat de bezoeker op de website doet.


Er zijn twee hoofdtypen cookies: 1) een permanent cookie dat gedurende een bepaalde tijd in de computer van de bezoeker aanwezig blijft. 2) een sessiecookie dat tijdelijk in het geheugen van de computer wordt opgeslagen zolang de bezoeker zich op een website bevindt. Sessiecookies verdwijnen als u de webbrowser sluit.


Miss Mary gebruikt cookies om de website voor de bezoeker te verbeteren, bijv. door de website aan de wensen, keuzen en belangstelling van de bezoeker aan te passen, om u te helpen bij te houden welke artikelen u in uw boodschappentas hebt gelegd, om te helpen met het uitvoeren van uw aankopen, om vast te stellen dat de bezoeker op de website is ingelogd en daardoor te voorkomen dat de bezoeker op elke nieuwe pagina opnieuw moet inloggen, om onze diensten zo te kunnen aanpassen dat u reclame ontvangt die relevant voor u is en om onze verplichtingen bij aankopen te kunnen nakomen.


Permanente cookies worden o.a. gebruikt om uw eventuele persoonlijke instellingen bij Miss Mary op te slaan, zodat u bijvoorbeeld bepaalde keuzes kunt overslaan als u de website bezoekt en om informatie en reclame aan te passen en voor u zo relevant mogelijk te maken. Sessiecookies worden o.a. gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website vast te leggen.


Door de algemene voorwaarden en/of dit integriteitsbeleid van Miss Mary goed te keuren en de website van Miss Mary te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals hierboven aangegeven. Als u het gebruik van cookies niet accepteert, kunt u in de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser cookies uitschakelen. U kunt de webbrowser ook zo instellen dat een vraag verschijnt, telkens wanneer de website van Miss Mary een cookie in uw computer wil plaatsen. Via de webbrowser kunt u ook eerder opgeslagen cookies wissen, zie de helppagina’s van uw webbrowser voor meer informatie. Verder kunt u altijd cookies handmatig van uw harde schijf wissen.


U kunt uw webbrowser ook instellen voor aangepaste reclame, meer informatie hierover vindt u op www.youronlinechoices.com


Contact
Neem in eerste instantie contact op met de klantenservice van Miss Mary via e-mail, contact@missmary.nl. U kunt de klantenservice ook telefonisch bereiken op nummer 020 808 7555, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.


De verantwoordelijke voor persoonsgegevens bij Miss Mary is schriftelijk bereikbaar via


Afdeling Persoonsgegevens
Miss Mary of Sweden OÜ,
Mahtra 30C
Tallinn City
Harju 13811
Estland


Toepasselijke wetgeving
Deze voorwaarden vallen onder en zijn opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van Estland, en toepassing van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Wij komen overeen geschillen voor te leggen aan de niet-uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van Estland, hetgeen betekent dat u een eis met betrekking tot bescherming van uw rechten als consument in verband met deze verkoopvoorwaarden kunt voorleggen aan de rechtbank in Estland of in het EU-land waar u woont.